02/43 41 51 58        Tomášikova 8, 820 12 Bratislava 2          Po - Pi  15:00 - 17:00

SPOLOČENSTVÁ

MISIJNÁ SPOLOČNOST SV. VINCENTA DE PAUL

Bola založená svätým Vincentom de Paul v roku 1625. Dnes má okolo 4000 členov pôsobiacich v 49 krajinách sveta. Misijní kňazi známi pod menom "lazaristi" alebo "vincentíni" konajú ľudové misie, pôsobia v pastorácii, starajú sa o formáciu budúcich kňazov a duchovné vedenie sestier vincentiek, organizujú exercičné kurzy.

DCÉRY KRESŤANSKEJ LÁSKY​

Naša provincia vznikla v roku 1922 po politických zmenách v r. 1918, kedy sa z Rakúsko-uhorskej monarchie utvorila Česko-Slovenská republika. Na Slovensku bolo vtedy 27 sesterských komunít, ktoré patrili do maďarskej provincie. V Čechách zostalo 7 domov, ktoré patrili do Grázkej provincie. Generálni predstavení sa rozhodli zriadiť samostatnú Česko-slovenskú provinciu DKL

CONGREGATIO JESU

Hlavným poslaním je brániť a rozširovať vieru, pomáhať ľuďom v kresťanskom živote a vo viere, ďalej výchova dievčat, mládeže v školách a v domovoch, príprava k sviatostiam, školská a farská katechéza, snažiť sa o osobné dobro jednotlivcov žijúcich vo svete alebo v reholy, ujímať sa žien, ktoré stratili zmysel života, svoju vlastnú hodnotu, pomoc chorým a väzňom, duchovné cvičenia sv.Ignáca vo všednom dni, duchovné doprevádzania.

KONGREGÁCIA DCÉR SV. FRANTIŠKA ASSISKÉHO

Sme Dcéry sv. Františka. Založila nás matka Anna Brunner, ktorej snom bolo v duchu sv. Františka žiť v chudobe a odriekaní v službe najmenším. Všeobecným cieľom našej Kongregácie je všetko konať na väčšiu česť a slávu Božiu. Naším osobitným cieľom je slúžiť Bohu v chudobných, chorých a opustených. V nich František hľadal a našiel trpiaceho Krista.

KONGREGÁCIA SESTIER BOŽSKÉHO VYKUPITEĽA

Charizma Sestier Božského Vykupiteľa je zakorenená v charizme Matky Alfonzy Márie. „Charizmou matky Alfonzy Márie je rozjímať o tajomstve vykúpenia, z neho žiť a pomáhať iným nájsť prístup k tomuto tajomstvu. Matka Alfonza Mária, nadchnutá Božou láskou, sa celou svojou bytosťou cíti Bohom osobne prijatá a spolu so všetkými ľuďmi ním milovaná.

KONGREGÁCIA SESTIER TEŠITELIEK BOŽSKÉHO SRDCA​

Sme kontemplatívno-činná, zmierna kongregácia. Kongregáciu sestier Tešiteliek BSJ založila Matka Róza Vůjtechová spolu s brnianskym biskupom Pavlom Huynom. Sestry majú prinášať vynáhradu Božej láske za nedostatok ľudskej lásky a hovoriť o nekonečných pokladoch Pánovho milosrdenstva, aby všetci ľudia videli, koho prebodli (porov. Jn 19, 37).

NEOKATECHUMENÁTNA CESTA

Liturgia-veľké spoločenstvo a jej snahou je priviesť ľudí k bratskej jednote a k zrelej viere. Na Slovensko prišla v roku 1978 a dnes existuje cca 55 spoločenstiev v 29 farnostiach.

FRATERNITA MALÝCH SESTIER JEŽIŠOVÝCH

Zakladateľka. Malá sestra Magdalena Ježišova pochádzajúca z Francúzska. Naša charizma je kontemplatívny život zameraný na Eucharistiu, vedený uprostred sveta, zvlášť vo svete chudobných.

OFS FRANTIŠKÁNSKY SVETSKÝ RÁD

Františkánsky svetský rád je bratské spoločenstvo, ktorého členovia, nabádaní Duchom Svätým, sa sľubom zaväzujú žiť podľa evanjelia spôsobom sv. Františka.

ZDRUŽENIE MARIÁNSKEJ MLÁDEŽE

Naša cesta sa začala v roku 1830. Za všetkým je séria zjavení v kaplnke na Rue de Bac v Paríži. Tam Panna Mária povedala svätej sestre Kataríne Labouré, vincentke, že si želá, aby vzniklo združenie detí a mladých, ktorí budú pod jej ochranou. Okrem toho jej dala dôležitý symbol: zázračnú medailu. A tak sme tu, vyzbrojení medailou a dobrou náladou, na spoločnej ceste do Neba.

SPOLOČNOSŤ ŽIVÉHO RUŽENCA

Založená v Prievoze v roku 1981.členky sú evidované podľa bydliska. Modlitba je vedená podľa plánu, ktorý sa mesačne mení s odovzdávaním si tajomstva medzi členkami. Nateraz je 8 ruží po 20 členov, každá ruža má svoju jednateľku. Činnosť je je duchovná a charitatívna. Mesačne sú služené sv. omše za zosnulých a živých členov ruženca ako aj denné modlitby za kňazov a bohoslovcov.

ZDRUŽENIE MÁRIINA DOBA

MKH je malé semienko, zasadené Pannou Márie do záhrady Cirkvi. Veľmi rýchle vyrástlo na veľký strom, ktorý rozprestrel svoje konáre do všetkých častí sveta. Je to dielo lásky, ktorému Máriino Nepoškvrnené Srdce dalo dnes vzniknúť v Cirkvi, aby tak pomáhala všetkým svojim deťom prežívať strastiplné časy očisty s dôverou a detinskou nádejou. V tejto dobe vážnych nebezpečenstiev prichádza Matka Božia, aby pomáhala predovšetkým kňazom, synom svojej veľkej materskej lásky.

NOCLAHÁREŇ DEPAUL

Ľuďom bez domova pomáhame v Bratislave už od roku 2006. Začínali sme ako skupina dobrovoľníkov v opustenom sklade na konci mesta, dnes máme 6 rôznych zariadení, viac ako 40 zamestnancov, desiatky dobrovoľníkov a denne pomáhame viac než 350 ľuďom v núdzi.

OBČIANSKE ZDRUŽENIE SLNEČNICA SLOVENSK

Založené Dcérami kresťanskej lásky sv. Vincenta de Paul. Je neziskové združenie občanov, ktoré poskytuje opatrovateľské, ošetrovateľské a hospicové služby, chorým a starým občanom v ich domácom prostredí.

A.I.C.

Národné združenie Spolkov kresťanskej lásky sv. Vincenta de Paul na Slovensku je občianskym združením od roku 1994. Vzniklo zo skupín afilovaných sestier, ktoré pracovali na Slovensku počas totalitného režimu. Od roku 1994 je občianske združenie členom medzinárodnej organizácie A.I.C.

OBČIANSKE ZDRUŽENIE VINCENTÍNUM

Cieľom združenia je podporovať skvalitňovanie výchovno-vzdelávacieho procesu a podmienok preň, vrátane materiálno-technického zabezpečenia na Spojenej škole sv. Vincenta de Paul, Bachova 4, Bratislava.

SPOLOK SV. VINCENTA DE PAUL

Založil ho blahoslavený Frederik Ozanam s priateľmi roku 1833 v Paríži a schválil pápež Gregor XVI. roku 1845. Spolok sa rozšíril do celého sveta a má takmer milión členov v 132 krajinách. Spolok centrálne vedie Generálna rada, ktorá koordinuje činnosť konferencií a sídli v Paríži.

ZDRUŽENIA KRESŤANSKÝCH SPOLOČENSTIEV MLÁDEŽE

Činnosť ZKSM je zameraná na všetkých mladých ľudí bez ohľadu na pôvod, pohlavie, rasu, národnosť, náboženské vyznanie, sociálno-spoločenské postavenie a politické presvedčenie. Združuje 8 343 členov, 231 spoločenstiev, 21 oblastných centier.

SEKULÁRNY INŠTITÚT MADONNA DELLA STRADA

Tento sekulárny inštitút existuje od roku 1936 a od roku 1953 je inštitútom pápežského práva. Vychádza z ignaciánskej spirituality, ktorá stavia na osobitnej vnímavosti pre Božiu vôľu a volanie v každodennom živote, ako aj na pripravenosti a pohotovej ochote nasledovať ho.

SLOVENSKÝ SKAUTING

Skautské hnutie je dobrovoľné nepolitické výchovné hnutie pre mladých ľudí, otvorené všetkým bez rozdielu pôvodu, rasy alebo vyznania, v zhode s cieľom, princípmi a metódou vytvorenými zakladateľom. Dobrovoľný charakter skautingu zdôrazňuje fakt, že členovia sa k nemu hlásia svojou vlastnou vôľou, pretože akceptujú základy hnutia.

HNUTIE KRESŤANSKÝCH RODÍN

HKR je laickým apoštolským hnutím katolíckej Cirkvi. Jeho spiritualita bola schválená 29.10.1993 na zasadnutí KBS v Prešove. Je charakterizovaná prevenciou a rozvojom harmonického života rodín na princípoch kresťanskej viery.

KLUB DETSKEJ NÁDEJE

Klub detskej nádeje (KDN) začal svoju činnosť pri Bratislavskom Spolku Medikov pod záštitou LF UK Bratislava začiatkom apríla 1998. Od októbra 2005 sa stretávajú v našej farnosti.

DIVADLO POD KOSTOLOM

Laické divadlo pod kostolom sv. Vincenta de Paul v Bratislave.

Prejsť na začiatok