02/43 41 51 58        Tomášikova 8, 820 12 Bratislava 2          Po - Pi  15:00 - 17:00

Čomu sa venujeme?

Na Slovensku sa naši kňazi venujú ľudovým misiám, službou chorým a umierajúcim v nemocniciach, pastoráciou vo farnosti a taktiež duchovnou správou vo väznici. Pod slovenskú provinciu patrí i Česká republika, kde naši kňazi konajú ľudové misie a spravujú dve farnosti. Hlavným sídlom Misijnej spoločnosti na Slovensku je Bratislava, kde sa nachádza provinciálny dom spolu so seminárom vo farnosti Ružinov. Taktiež naši misionári pôsobia v krajine Honduras, kde sa snažia šíriť cirkev Ježiša Krista v podmienkach „ad gentes“. Spoločnosť sa svojím charakterom radí k spoločnostiam apoštolského života. Máme svojho generálneho predstaveného, pričom sme rozdelení do jednotlivých provincií, na čele ktorej stojí vizitátor. Kňazi a bratia našej spoločnosti skladajú večné sľuby čistoty, chudoby, poslušnosti a vytrvalosti v hlásaní Evanjelia chudobným, aby sa tým väčšmi pripodobnili Kristovi ohlasujúceho Radostnú Zvesť všetkému stvoreniu.

kto sme?

Počiatky Misijnej spoločnosti siahajú ku roku 1617 do Francúzska, keď vtedy mladému kňazovi Vincentovi de Paul božia Prozreteľnosť počas cesty na zámok v mestečku Folleville v Picardii, poslala správu o umierajúcom dedinčanovi z mestečka Gannes, ktorý túžil Vincenta vidieť. Vincent ho povzbudzoval, aby si vykonal generálnu svätú spoveď. Dedinčan nakoniec oľutoval všetky svoje previnenia, ktoré celé tie roky skrýval. Vincent mal pocit, že v poslednej chvíli milosť vyslobodzuje jeho dušu z pazúrov zlého.

 O týždeň neskôr, 27. januára 1617, na sviatok Obrátenia sv. Pavla,  sa Vincent rozhodol v kostole vo Folleville kázať o generálnej svätej spovedi a o jej správnom konaní. Chudobný ľud húfne pristupoval po tejto kázni ku generálnej svätej spovedi. Bolo to preň ako zjavenie, vtedy pocítil, že toto je jeho poslanie, že práve toto dielo mu Boh určil: prinášať evanjelium chudobnému dedinskému ľudu. Vo vývoji Vincentovho pohľadu na svet zaujali veľkú úlohu najmä tí najbiednejší a to vidiecky ľud, ktorému tak chcel Vincent zasvätiť celý svoj život. 

K týmto udalostiam siaha zrod vincentínskej charizmy, ktorej heslom je „Poslal ma hlásať Evanjelium chudobným„ (Evangelizare pauperibus misit me). V súčasnosti má Misijná spoločnosť viac ako 3500 členov, vo viac ako 40 krajinách po celom svete. Kňazi a bratia sa venujú najrôznejším oblastiam práce s chudobnými, konajú ľudové misie, taktiež sa zameriavajú na výchovu kléru a spoluprácu so spoločnosťou Dcér kresťanskej lásky, ktorých duchovná správa patrí práve „lazaristom“, alebo inak ľudovo povedané „vincentínom“.

Vincentíni v bratislave

SME POVOLANÍ ZACHRAŇOVAŤ DUŠE! , MLČANÍM OSLAVUJEME BOHA. , NAŠA SPÁSA JE V POSLUŠNOSTI A POSLUŠNOSŤ JE V BOŽEJ VÔLI. , BOŽIA VÔĽA NIKDY NIE JE V ROZPORE S ROZUMOM!

SV. VINCENT DE PAUL

naši kňazi

P. Peter Šaradin, CM

farský administrátor

kostol sv. Vincenta de Paul, farnosť: Bratislava – Prievoz

KAPLÁNI

P. Jozef Garaj, CM

výpomocný duchovný

kostol sv. Vincenta de Paul

P. Miroslav Vaľko, CM​

farský vikár

kostol sv. Vincenta de Paul

P. Peter Majerčík, CM

farský vikár

kostol sv. Vincenta de Paul

P. Róbert Bednár, CM

nemocničný kaplán

nemocničný kaplán

P. Marián Chovanec, CM

výpomocný duchovný

nemocničný kaplán

Farnosť Bratislava prievoz

Najväčšia farnosť na Slovensku

~ 0

FARNÍKOV

0

DUCHOVNÝCH

0

SEMINARISTI

kňazi a bratia bývajúci vo farnosti

P. Tomáš Brezáni, CM

provinciál

Provinciálny predstavený slovenskej provincie Misijnej spoločnosti sv. Vincenta de Paul.

P. Jozef Noga, CM

provinciálny ekonóm, direktor seminára

Stará sa o ekonomiku celej provincie a o našich seminaristov.

P. Ján Meľúch, CM

špirituál

Stará sa o duchovné formovanie našich seminaristov.

P. Jozef Mrocek, CM

direktor DKL na Slovnesku

Direktor Dcér kresťanskej lásky (Vincentky) na Slovensku a Čechách.

P. Ľubomír Konfederák, CM

superior domu BA

Superior provinciálneho domu sv. Vincenta de Paul v Bratislave.

Fr. Peter Štupák, CM

brat

Stará sa o chod domu v Bratislave.

Prejsť na začiatok